Regulamin akcji promocyjnej „Wiosna z Tamronem 2018”.

 

§ 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem Promocji „Wiosna z Tamronem 2018 ” ("Promocja") jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.

 § 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 15 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.

2. Uczestnictwo w Promocji jest w pełni dobrowolne.

 § 4. Cel Promocji

1. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom Produktów Tamron objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów.

 § 5. Zasady Promocji / Gwarancja

1. „Wiosna z Tamronem 2018” obejmuje wyłącznie produkty Tamron objęte akcją promocyjną:

1.1   Obiektyw Tamron 70-200 2.8 VC USD G2 mocowania: Canon, Nikon 1.2 Obiektyw Tamron 24-70 2.8 VC USD G2 mocowania Canon oraz Nikon, 1.3 Obiektyw Tamron 150-600 VC USD G2 mocowania Canon oraz Nikon, Sony, 1.4 Obiektyw Tamron 18-400 VC HLD mocowania Canon oraz Nikon.

1.2   Przy zakupie każdego z wyżej wymienionych modeli obiektywów przysługuje prawo zakupu jednej stacji TAP Console za 1.23 zł z VAT.

1.3   Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Producenta na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarantem jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku, ul. Ks. Robaka 63c, kod pocztowy: 80-119 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących Produktów uczestniczących w Promocji. Nabywca biorący udział równocześnie także w innych promocjach organizowanych przez Producenta, dokonując zwrotu produktów w ramach Promocji zobowiązany jest do zwrotu także wszelkich nagród nabytych w ramach innych akcji promocyjnych.

3. Promocją objęte są wyłącznie produkty kupione w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent a wymienionych w § 8.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Promocji, powinni zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem poczty poleconej/kuriera lub osobiście na piśmie na adres F. H. Foto-Technika, ul. Ks. Robaka 63c, kod 80-119 ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Promocji oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 14 lipca 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 14 lipca 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 28 lipca 2018 r.

4. O decyzji Organizatora w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 lipca 2018 r.

5. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Promocji przed właściwym sądem powszechnym.

 § 7. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

§ 8. Lista sklepów objętych kampanią

W kampanii uczestniczą Sklepy Partnerskie Tamron oraz autoryzowani sprzedawcy:

 

  • Łódź, Sklepbeznazwy, Zachodnia 25a