Regulamin

1. STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl, zwaną dalej Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych lub firma poprzez swoich uprawnionych przedstawicieli.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.sklepbeznazwy.com.pl jest właściciel Sklepu – 180 STOPNI SP Z O O
91-135 Łódź
ul. Narutowicza 2

KRS: 0000611707, NIP: 7252127790, REGON: 364155462

2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.sklepbeznazwy.com.pl w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe (chyba że opis produktu stanowi inaczej) i są objęte pełną gwarancją producenta.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba fizyczne lub firmy zgodnie z zapisem w Pkt. 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl odbywa się za pośrednictwem:

  • wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;
  • w miarę możliwości poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu www.sklepbeznazwy.com.pl
  • mailem z zachowaniem wszystkich wymaganych do skutecznego złożenia zamówienia reżimów

 

4. PROCEDURA SKŁADANIA I ŚLEDZENIA ZAMÓWIENIA

 Złożenie zamówienie NIE WYMAGA zarejestrowania się na stronie.

 Zamówienie dokonywane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej ma 4 kroki:

1. Twój koszyk (czyli wybranie zamawianego towaru i wskazanie sposobu odbioru poprzez zaznaczenie kropką wybranego sposobu odbioru) akceptacja następuje poprzez kliknięcie na banner „Realizuj zamówienie”

2. Dane nadawcy i odbiorcy (tu należy wprowadzić wszystkie wymagane dane teleadresowe – prosimy o podawanie numerów telefonów komórkowych – ułatwia to kontakt nam i kurierom dowożącym towar). WAŻNE – jeśli adres dostawy jest inny niż w danych osoby zamawiającej prosimy to zaznaczyć – pokaże się nowe okno do wprowadzenia właściwych danych do wysyłki. UWAGA – to pole służy do wpisania wszelkich uwag – w szczególności to wpisania KOLORU zamawianego towaru – jeśli dany produkt występuje w różnych kolorach.

3. Wybór płatności. Wyboru sposobu płatności dokonuje się poprzez kliknięcie na właściwy baner – np. „Płacę przelewem”(wysyłka jest realizowana PO wpłynięciu środków na konto), „Zamów za zaliczeniem” – wysyłka który zostanie opłacony u kuriera przy odbiorze (dodatkowo płate 20,00 zł), „Płatność Ratalna” – dla zamówień na raty – powoduje automatyczne przekierowanie do formularza ratalnego – kontakt przedstawiciela banku nastąpi po potwierdzenie przez Sklep dostępności zamówionego towaru.

4. Zakończ zamówienie – zamówienie zostało wysłane do systemu

UWAGA! Kurier NIE MA OBOWIĄZKU wnoszenia do domu przesyłki, której waga przekracza 31,5 kg. W takim przypadku dostawę uważa się za zrealizowaną, jeśli towar został dostarczony pod dom Odbiorcy. Proszę to uwzględnić przy składaniu zamówienia!

5. ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru i/lub wystawienia faktury klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze.

Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.

Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.

Nie odebranie zamówionego towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem i postanowieniami regulaminu może skutkować obciążeniem zamawiającego kosztami dostawy i zwrotu towaru do nadawcy!

UWAGA! Zamówienia których nie możemy zrealizować w ciągu 14 dni od daty złożenia są anulowane w dniu złożenia lub w chwili otrzymania informacji o braku możliwości zrealizowania. Zamówienia nie potwierdzone są anulowane automatycznie po 2 dniach od ich złożenia. Zamówienia nie odebrane lub nie zrealizowane z powodu braku wpłaty (dotyczy zamówień płatnych przelewem) bądź odstąpienia od realizacji z powodu odmowy udzielania kredytu przez firmę kredytową - mogą być anulowane po 7 dniach od ich złożenia

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail (mail automatyczny z prośbą o potwierdzenie zamówienia) w celu jego potwierdzenia.

Po potwierdzeniu zamówienia mailem lub telefonicznie przez klienta sklep dokonuje niezwłocznie wysyłki towaru.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie może zostać anulowane w ciągu 48 godzin.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamowionego towaru w sklepach stacjonarnych: 

7. FORMY PŁATNOŚCI

Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

  • przelew
  • płatność w systemie ratalnym,
  • za pobraniem (dodatkowo płatne 20,00 zł)

Odbierając zamówiony towar w sklepie/magazynie ul. Narutowicza 2, 90-135 Łódź, możecie Państwo zapłacić gotówką

8. DOSTAWY PRODUKTÓW


Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5-7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Koszt dostawy podawany jest automatycznie przy składaniu zamówienia lub przez handlowców firmy 180 STOPNI SP Z O O przed dostawą towaru do klienta. W razie wystąpienia błędów technicznych na stronie zastrzegamy sobie prawo do skorygowania informacji automatycznej w formie maila z poprawną informacją o koszcie wysyłki lub w formie informacji ustnej/telefonicznej.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez 180 STOPNI SP Z O O danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

9. REKLAMACJE I GWARANCJE

180 STOPNI SP Z O O podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 180 STOPNI SP Z O O o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres :
180 STOPNI SP Z O O
91-055 Łódź
ul. Zachodnia 25A,
mailowo pod adres federowicz.mariusz@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

180 STOPNI SP Z O O zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.
Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.sklepbeznazwy.com.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:180 STOPNI SP Z O O
91-055 Łódź
ul. Zachodnia 25A

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

180 STOPNI SP Z O O
91-055 Łód
ul. Zachodnia 25A

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez 180 STOPNI SP Z O O świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.sklepbeznazwy.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep www.sklepbeznazwy.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Sprawy sporne nie załatwione polubownie rozpatrywane są przez sąd właściwy dla siedziby 180 STOPNI SP Z O O.