Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły można przeczytać w polityce cookie.
Samyang - promocja na 4 obiektywy z AF
02 / Oct, 2018
Komentuj 322 Obejrzane
Samyang - promocja na 4 obiektywy z AF

Mamy ogromną przyjemność poinformować o nowej promocji która obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2018 roku dla popularnych obiektywów Samyanga z mocowaniem do aparatów Sony E. Tym razem cztery obiektywy będzie można kupić z jedną z najlepszych UV ek czołowego producenta fitlrów Kenko za "symboliczną złotówkę".

Obiektywy które są objęte promocją:

- Samyang AF 24 mm 2.8 FE + filtr Kenko RealPro UV 49 mm za 1,23 zł brutto

- Samyang AF 35 mm 2.8 FE + filtr Kenko RealPro UV 49 mm za 1,23 zł brutto

- Samyang AF 35 mm 1.4 FE + filtr Kenko RealPro UV 67 mm za 1,23 zł brutto

- Samyang AF 50 mm 1.4 FE + filtr Kenko RealPro UV 67 mm za 1,23 zł brutto

Znalezione obrazy dla zapytania Samyang AF 50mm F/1.4 FE

 Samyang AF 50 mm 1.4 FE
+ filtr Kenko RealPro UV 67 mm za 1,23 zł brutto

Kup teraz

Znalezione obrazy dla zapytania SAMYANG AF 35mm F2.8 FE Sony E

Samyang AF 35 mm 2.8 FE
+ filtr Kenko RealPro UV 49 mm za 1,23 zł brutto

Kup teraz

Znalezione obrazy dla zapytania Samyang AF 35 mm 1.4 FE

Samyang AF 35 mm 1.4 FE
+ filtr Kenko RealPro UV 67 mm za 1,23 zł brutto

Kup teraz

Znalezione obrazy dla zapytania Samyang AF 24 mm 2.8 FE

Samyang AF 24 mm 2.8 FE
+ filtr Kenko RealPro UV 49 mm za 1,23 zł brutto

Kup teraz

 Regulamin akcji promocyjnej „Filtr Kenko UV z obiektywami Samyanga.

 

§ 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem Promocji „Filtr Kenko UV z obiektywami Samyanga” ("Promocja") jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.

 

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.

2. Uczestnictwo w Promocji jest w pełni dobrowolne.

 

§ 4. Cel Promocji

1. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom Produktów Samyang objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów.

 

§ 5. Zasady Promocji / Gwarancja

1. „„Filtr Kenko UV z obiektywami Samyanga obejmuje wyłącznie produkty Samyang objęte akcją promocyjną: 

1.1   Obiektyw Samyang 35 mm 2.8 dla Sony FE. 1.2 Obiektyw Samyang 35 mm 1.4 dla Sony FE. 1.3 Obiektyw Samyang 50 mm 1.4 dla Sony FE. 1.4 Obiektyw Samyang 35 mm 2.8 dla Sony FE

1.2   Przy zakupie każdego z wyżej wymienionych modeli obiektywów przysługuje prawo zakupu jednego filtra średnicy zakupionego obiektywu marki Kenko RealPro UV za  1.23 zł z VAT.

1.3   Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Producenta na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarantem jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku, ul. Ks. Robaka 63c, kod pocztowy: 80-119 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących Produktów uczestniczących w Promocji. Nabywca biorący udział równocześnie także w innych promocjach organizowanych przez Producenta, dokonując zwrotu produktów w ramach Promocji zobowiązany jest do zwrotu także wszelkich nagród nabytych w ramach innych akcji promocyjnych.

3. Promocją objęte są wyłącznie produkty kupione w okresie od dnia 1 października  2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent a wymienionych w § 8.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Promocji, powinni zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem poczty poleconej/kuriera lub osobiście na piśmie na adres F. H. Foto-Technika, ul. Ks. Robaka 63c, kod  80-119 ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Promocji oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 14 stycznia 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

podziel się