Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły można przeczytać w polityce cookie.

Regulamin promocji „TWÓRZ WSPOMNIENIA”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „TWÓRZ WSPOMNIENIA” (dalej „Promocja”) jest NIKON CEE GMBH, Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria, NIP: 1070037144 działająca poprzez NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie, adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627240 (dalej „
Organizator”). Wybrane czynności związane z obsługą Promocji „Organizator” powierzył spółce Nairobia sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11/10 (dalej „
Koordynator”).

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach przedmiotowej Promocji, dokonanie zakupu Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uprawnia do wzięcia udziału w Promocji trwającej w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. w odniesieniu do zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych, oraz od godz. 00:01
w dniu 1 listopada 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 23.59
w odniesieniu do zakupów dokonywanych w sklepach internetowych – decyduje data i godzina wysłania Zgłoszenia na serwer sklepu internetowego (dalej „Okres Promocji”).

3. Organizator jest Przyrzekającym w zakresie wydania „rabatów promocyjnych” w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (dalej „Rabat Promocyjny”).

§ 2.

Produkty Promocyjne

1. „Promocja” dotyczy zakupu wybranych modeli aparatów fotograficznych Nikon (aparaty kompaktowe COOLPIX; korpus, oraz korpus i obiektyw; wskazane w Tabeli 2 w Załączniku 1) oraz wybranych obiektywów Nikkor (wskazane w Tabeli 1
w Załączniku 1) wymienionych w Załączniku nr 1 (dalej każdy z osobna jako „
Produkt”).

2. „Promocją” objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego „Produktu” oferowanego w oryginalnych opakowaniach zawierających nalepkę informacyjną „Importer: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce” oraz kartę gwarancyjną producenta, dokonany w „Okresie Promocji” w sklepach stacjonarnych lub internetowych znajdujących się
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących sprzedaż detaliczną
„Produktu” pochodzącego z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. „Organizator” zastrzega ograniczoną dostępność wybranych produktów oferowanych w ramach systemu selektywnej dystrybucji, w rozumieniu ich dostępności wyłącznie w sklepie internetowym store.nikon.pl oraz w wybranych punktach handlowych (w tym sklepach internetowych) posiadających odpowiednią autoryzację. Informację o punktach handlowych, w których można dokonać zakupu „Produktu” uprawniającego do wzięcia udziału w „Promocji” można znaleźć w załączniku 2 do Regulaminu oraz uzyskać na bieżąco pod nr telefonu wskazanym
w § 8 punkt 2 Regulaminu. „
Produkt” może być zakupiony samodzielnie lub w zestawie z innymi produktami oferowanymi przez „Organizatora” – również nabycie takiego zestawu uprawnia do udziału w „Promocji”. „Promocją” nie są objęte produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

3. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym, nabywca powinien upewnić się przed dokonaniem zakupu, czy nabywany produkt spełnia kryterium „Produktu” w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a w tym czy pochodzi
z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, a także zachować otrzymane od sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia dot. zakupu „
Produktu” do realizacji.

§ 3.

Uczestnictwo w Promocji

W „Promocji” mogą uczestniczyć osoby/podmioty, które dokonały zakupu jako:

1.1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu „Produktu”
w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, albo

1.2. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), którzy w Okresie Promocji nabyli „Produkt” (dalej „Uczestnik”).

§ 4.

Zasady Promocji

1. Za zakup „Produktu” w „Okresie Promocji” oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnikowi przysługiwać będzie „Rabat Promocyjny” zrealizowany poprzez zwrot części zapłaty na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Do udziału w „Promocji” uprawnia prawidłowo wypełniony formularz rejestracji dostępny na www.nikon.pl/promocje.

3. Udział w „Promocji” wymaga od „Uczestnika” rejestracji, poprzez wysłanie w terminie do 31 stycznia 2019 r.:

 1. prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do „Promocji” (podanie danych osobowych i złożenie wymaganych oświadczeń) dostępnego na stronie www.nikon.pl/promocje wraz z dołączonymi czytelnymi skanami/zdjęciami następujących dokumentów: paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup „Produktu” a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;

 2. wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym urządzenia „Produktu” – wypełnione przez sprzedającego lub wypełnioną fabrycznie), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej
  do zakupionego
  „Produktu”.

Uwaga: W przypadku, gdy podczas rejestracji „Uczestnik” jednorazowo dokonuje zgłoszenia zakupu więcej niż jednego „Produktu”, na każdy zgłaszany „Produkt” muszą przypadać dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim (z zastrzeżeniem, że jeden paragon/faktura VAT mogą dokumentować zakup więcej niż jednego „Produktu” oraz z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zakupów internetowych może dotyczyć więcej niż jednego „Produktu”). Za pomocą jednego formularza rejestracji „Uczestnik” może zgłosić do Promocji nie więcej niż 4 (cztery) „Produkty”. W terminie 2 dni roboczych
od dokonania Zgłoszenia, Koordynator przesyła wiadomość e-mail zawierającą informację o wpłynięciu Zgłoszenia celem jego weryfikacji zgodnie z punktem 5 poniżej.

4. Prawidłowe dokonanie czynności opisanych w punkcie 3 jak wyżej stanowi zgłoszenie „Uczestnika” w rozumieniu „Promocji” (dalej „Zgłoszenie”). Jeden zakupiony „Produkt” spełniający warunki opisane w niniejszym Regulaminie uprawnia „Uczestnika” do dokonania wyłącznie jednego „Zgłoszenia”, co oznacza, że nawet jeśli „Uczestnik” dokona kolejnego „Zgłoszenia” tego samego „Produktu”, „Organizator” premiuje zakup takiego „Produktu” wyłącznie jeden raz.
W przypadku, gdy w ramach jednego
„Zgłoszenia” „Uczestnik” jednorazowo dokumentuje zakup więcej niż jednego „Produktu”, „Organizator” premiuje zakup w ramach takiego „Zgłoszenia” każdego takiego „Produktu”, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z punktu 13 poniżej oraz z zastrzeżeniem, że na każdy „Produkt” objęty takim „Zgłoszeniem” muszą przypadać dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia „Zgłoszenia” od „Uczestnika” do „Organizatora”, Koordynator” weryfikuje jego prawidłowość pod kątem prawdziwości, poprawności oraz kompletności. W przypadku, gdy „Zgłoszenie” nie jest kompletne, „Koordynator” w terminie 2 dni roboczych od weryfikacji poinformuje o tym „Uczestnika” na adres
e-mail podany w
„Zgłoszeniu”, prosząc o ponowne przesłanie za pomocą formularza lub poczty (przesyłka rejestrowana) poprawnych danych/informacji do „Zgłoszenia”, z zastrzeżeniem, że poprawa danych „Zgłoszenia” nie może polegać
na zmianie osoby „
Uczestnika” czy też „Produktu” – ponownie przesłane przez „Uczestnika” „Zgłoszenie” podlega
na ponownej weryfikacji przez
„Koordynatora” zgodnie ze zdaniem 1 (pierwszym) niniejszego punktu z zastrzeżeniem, że
w przypadku gdy ponownie przesłane „Zgłoszenie” w dalszym ciągu nie jest kompletne, Koordynator nie wzywa ponownie do jego poprawienia. Na przesłanie ponownie poprawnego
„Zgłoszenia” „ Uczestnik” ma czas do 28 lutego 2019 r.
(w przypadku przesyłki drogą pocztową liczy się data nadania przesyłki wynikające ze stempla).

6. „Koordynator” zastrzega sobie możliwość kontaktu z „Uczestnikiem” w każdym czasie w celu weryfikacji danych zawartych w „Zgłoszeniu”, nie tylko w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości dokumentów przesłanych przez „Uczestnika” w „Zgłoszeniu”, w szczególności poprzez prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup „Produktu”, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu we wskazanym
w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu punkcie handlowym. W takim przypadku, termin weryfikacji poprawności „
Zgłoszenia” o którym mowa w punkcie 5, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.

7. O wyniku weryfikacji „Zgłoszenia” „Uczestnik” zostanie powiadomiony przez „Koordynatora” za pomocą wiadomości
e-mail na adres e-mail podany w
„Zgłoszeniu”, w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia „Zgłoszenia”.

8. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” w wysokości przysługującej „Uczestnikowi” dokonany zostanie po pozytywnej weryfikacji „Zgłoszenia„ nie później jednak niż w terminie do dnia 31 marca 2019 r., na numer rachunku bankowego podany przez „Uczestnika” w „Zgłoszeniu”.

9. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez „Uczestnika” od umowy sprzedaży „Produktu”. W przypadku pobrania kwoty „Rabatu Promocyjnego” i jednocześnie odstąpienia od umowy sprzedaży „Produktu”, kwota „Rabatu Promocyjnego” podlega zwrotowi w ciągu 30 dni kalendarzowych na konto bankowe
o numerze:
06 1140 1977 0000 5813 5900 1015, Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa,
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa.

10. Kwota „Rabatu Promocyjnego” zwrócona „Uczestnikowi” w rozumieniu § 3 punkt 1.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” „Uczestnikowi” w rozumieniu § 3 punkt 1.2 skutkuje powstaniem przychodu (obniżeniem kosztu zakupu „Produktu”) po stronie „Uczestnika” jeżeli dokonany zakup jest związany i wykorzystywany w działalności gospodarczej.

11. W przypadku, gdy pomimo dochowania przez „Organizatora” należytej staranności, podane zostaną przez „Uczestnika” błędne, niekompletne lub nieprawdziwe dane bankowe, adresowe lub kontaktowe, i w efekcie kontakt
z takim
„Uczestnikiem” lub wykonanie przelewu jest niemożliwe, „Rabat Promocyjny” nie zostanie wydany.

12. Zgłoszenie udziału w „Promocji” musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek
z warunków
„Zgłoszenia” udziału lub przesłanie „Zgłoszenia” po terminie spowoduje jego odrzucenie.

13. „Uczestnik” „Promocji” może uzyskać w „Promocji” „Rabaty Promocyjne” za zakup wszystkich „Produktów” z listy podanej w Załączniku nr 1. z zastrzeżeniem, że dotyczy to maksymalnie zakupu 1 (jednej) sztuki każdego rodzaju „Produktu” z listy podanej w Załączniku nr 1.

14. Zgłoszenie większej ilości danego rodzaju „Produktu” niż wskazano to w punkcie 13 powyżej, nie uprawnia
do otrzymania większej niż wskazana wyżej ilości
„Rabatów Promocyjnych”. W przypadku zgłoszenia zakupu więcej niż jednej sztuki danego rodzaju „Produktu”, „Organizator” przyzna „Rabat Promocyjny” wyłącznie za jeden „Produkt”, o czym decyduje kolejność weryfikacji „Zgłoszeń” przez „Organizatora”.

15. „Organizator” nie wystawia faktur korygujących do udzielonego „Rabatu Promocyjnego”, ani też innych niż wynikające z Regulaminu dokumentów potwierdzających wydanie „Rabatu Promocyjnego”.

§ 5.

Rabat promocyjny

1. „Uczestnikowi”, który dokonał poprawnego „Zgłoszenia”, za zakup danego „Produktu” objętego „Zgłoszeniem” przysługiwać będzie zwrot kwoty pieniężnej („Rabat Promocyjny”) uzależnionej od rodzaju zakupionego „Produktu”, stosownie do wysokości wskazanej w Tabeli nr 1 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do „Produktu” będącego obiektywem, oraz wysokości wskazanej w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do „Produktu” będącego aparatem fotograficznym.

2. Maksymalna kwota „Rabatu Promocyjnego” w „Promocji” przyznana danemu „Uczestnikowi”, nie może być wyższa
niż łączna suma zwrotów za 1 (jedną) sztukę wszystkich rodzajów
„Produktów” z listy podanej w Załączniku nr 1.

§ 6.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem „Promocji” i w zakresie wadliwości wydania „Rabatu Promocyjnego” powinny być składane w formie pisemnej na adres „Koordynatora”: Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Nikon Cashback – REKLAMACJA”. W reklamacji „Uczestnik” powinien podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez „Koordynatora” w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania,
a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w tym terminie w formie pisemnej.

§ 7.

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji jest NIKON CEE GMBH
   Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180 (Organizator”).

  2. Przetwarzanie danych osobowych w celu przyjęcia „Zgłoszenia”, poinformowania „Uczestnika” o wyniku weryfikacji „Zgłoszenia”, dokonanie zwrotu „Rabatu Promocyjnego”, i rozstrzygania reklamacji zostaje powierzone „Koordynatorowi” tzn. Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia „Promocji”, w tym
   na potrzeby przyjęcia „Zgłoszenia”, poinformowania „Uczestnika” o wyniku weryfikacji „Zgłoszenia”, wydania „Rabatów Promocyjnych”, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz w celach sprawozdawczości podatkowej i księgowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  4. Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w „Promocji”, wydanie „Rabatu Promocyjnego”, rozpatrzenie reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Promocji lub wydanie Rabatu Promocyjnego. Przetwarzanie danych
   w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym. Podstawą przetwarzania danych „Uczestników”, których Zgłoszenie nie zostało nagrodzone jest uzasadniony interes „Organizatora” polegający
   na obronie
   roszczeń majątkowych kierowanych przez Uczestników.

  5. Dane osobowe przetwarzane w związku z „Promocją” będą przetwarzane z następujących tytułów oraz przez następujące okresy:

 1. w przypadku, przyznania „Rabatu Promocyjnego”  – dane osobowe „Uczestników” zamieszczone w „Zgłoszeniu„ są przechowywane przez okres do chwili wydania „Rabatu Promocyjnego” (na potrzeby wydania „Rabatu Promocyjnego”), a następnie po wydaniu „Rabatu Promocyjnego” dane te oraz dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie „Rabatu Promocyjnego” (potwierdzenie przelewu) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano „Rabat Promocyjny”, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 

b) w przypadku, nie przyznania „Rabatu Promocyjnego” – dane osobowe zamieszczone w „Zgłoszeniu”
są przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez okres 6 lat;

 1. dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Promocji:

 1. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Rabatu Promocyjnego – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji „Koordynatora”, są przechowywane przez okres do chwili wydania Rabatu Promocyjnego (na potrzeby wydania Rabatu Promocyjnego),
  a następnie po wydaniu Rabatu Promocyjnego dane takie, zawarte w korespondencji reklamacyjnej „Koordynatora i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Rabatu Promocyjnego (potwierdzenie przelewu) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Rabat Promocyjny, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 

 2. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Rabatu Promocyjnego – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji „Koordynatora”
  są przechowywane zgodnie z zasadami opisanymi w §7 ust.5 b powyżej.

  1. Uczestnikom”, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także żądania ich przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, „Uczestnikom” takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Uczestnikowi”, którego dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Kontakt z „Organizatorem” w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres „Organizatora”: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Dział Obsługi Klienta, adres:
   02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180 lub na adres e-mail: [email protected]

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. „Uczestnik” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do „Rabatu Promocyjnego” na osobę trzecią.

2. Informacje dotyczące statusu swojego „Zgłoszenia” „Uczestnik” może uzyskać pod nr tel. +48 22 393-37-92 w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w okresie od 1.11.2018 r. – 31.03.2019 r. 8 r. Opłata za połączenie jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą operatora z usług którego korzysta „Uczestnik”.

3. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.nikon.pl/promocje oraz
w siedzibie
„Organizatora” i „Koordynatora”. Podstawowe informacje o „Promocji” i jej zasadach zawarte będą
w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez
„Organizatora” w związku z „Promocją”.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Lista produktów objętych promocją i kwota cashback:

TABELA 2

PLN

VQA070E1

COOLPIX W300 czarny

215

VQA071E1

COOLPIX W300 pomarańczowy

215

VQA073E1

COOLPIX W300 moro

215

VQA072E1

COOLPIX W300 żółty

215

VQA070k001

COOLPIX W300 czarny, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VQA071K001

COOLPIX W300 pomarańczowy, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VQA073K001

COOLPIX W300 moro, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VQA072K001

COOLPIX W300 żółty, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VNA910E1

COOLPIX A900 czarny

215

VNA911E1

COOLPIX A900 srebrny

215

VNA951E1

COOLPIX B500 czarny

130

VNA952E1

COOLPIX B500 fioletowy

130

VNA953E1

COOLPIX B500 czerwony

130

VBA520AE

D850

1300

VBA520K001

D850 + AF-S 24-120MM F/4 VR

1300

VBA420AE

D750

1300

VBA420K001

D750 + AF-S 24-85 MM F/3.5–4.5G ED VR

1300

VBA420K002

D750 + AF-S 24-120 MM F/4 ED VR

1300

VBA480AE

D500

850

VBA480K001

D500 Body + AF-S DX 16-80VR

850

VBA510AE

D7500

850

VBA510K001

D7500 AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6G ED VR

850

VBA510K002

D7500 AF-S DX 18-140 f/3.5-5.6G ED VR

850

VBA510K003

D7500 + AF-S DX 18-200 VRII

850

VBA510K004

D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-300 VR

850

VBA510K005

D7500 + AF-S DX NIKKOR 16-80 VR

850

VBA510K006

D7500 + AF-P DX NIKKOR 10–20 VR

850

VBA510K007

D7500 + AF-S DX NIKKOR 35mm

850

VBA510K008

D7500 + AF-S 18-140 VR + 35mm DX

850

VBA500AE

D5600

430

VBA500K001

D5600 BK EU AF-P 18-55 VR

430

VBA500K002

D5600 + 18-140VR

430

VBA500K003

D5600 + 18-105VR

430

VBA500K004

D5600 + AF-P 18-55 VR + 70-300VR

430

VBA500K005

D5600 + AF-P DX 18-55 VR + SD 16GB + CF EU 11

430

VBA500K007

D5600 + AF-S DX 18-105 VR + SD 16GB + CF EU 11

430

VBA500K011

D5600 + AF-S DX 35mm f/1.8

430

VBA500K012

D5600 + AF-P DX 18-55 VR + AF-S DX 35mm f/1.8

430

VBA550K001

D3500 BK EU 18-55VR Kit VR

430

VBA550K002

D3500 AF-P DX 18-55 f/3.5-5.G

430

VBA550K003

D3500 AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6G ED VR

430

VBA550K004

D3500 AF-S DX 18-140 f/3.5-5.6G ED VR

430

VBA550K005

D3500 AF-P DX 18-55 f/3.5-5.G VR + AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED VR

430

VBA550K006

D3500 AF-P DX 18-55 f/3.5-5.G + AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED

430

VBA550K007

D3500 AF-S DX 35 f/1.8G

430

 

 

 

 

TABELA 1

PLN

JAA801DA

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

1300

JAA830DA

AF-S NIKKOR 70-200 f/2.8E FL ED VR

1300

JAA806DB

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

430

JAA808DA

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

430

JAA815DA

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

430

JAA833DA

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

430

JAA822DA

AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5,6E ED VR

850

JAA632DB

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED

215

JAA630DB

AF-S MICRO NIKKOR 105mm f/2.8G IF ED VR

330

JAA831DA

AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED

430

JAA015DA

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

215

JAA131DA

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

1300

JAA140DA

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

1300

JAA134DA

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

1300

JAA136DA

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

1300

JAA338DA

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

1300

JAA343DA

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

1300

JAA804DA

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G

430

JAA825DA

AF-S DX NIKKOR 16-80 mm f/2,8-4E ED VR

430

JAA813DA

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

430

JAA821DA

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

430

JAA829DA

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

430

JAA638DA

AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED

215

JAA637DA

AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

215

JAA828DA

AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED

215

JAA832DA

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

215