Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły można przeczytać w polityce cookie.

Regulamin Promocji „Zimowa promocja PENTAX”

§1

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:
 2. Promocja – Promocja „Zimowa promocja PENTAX”
 3. Organizator – Podmiot wskazany w § 2 ust. 1
 4. Uczestnik – klient biorący udział w Promocji, spełniający warunki opisane w § 2 ust. 8
 5. Produkt promocyjny – produkt objęty Promocją „Zimowa promocja PENTAX” określony w § 2 ust. 4
 6. Rabat promocyjny – maksymalny upust od kwoty brutto (aktualnej sugerowanej ceny sprzedaży producenta) udzielany przez sprzedawcę przy zakupie sprzętu RICOH/PENTAX wyszczególnionego w § 3 ust. 2
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Zimowa promocja PENTAX”

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Zimowa promocja PENTAX” (Promocja) jest Pentax Polska.
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Produktem promocyjnym jest sprzęt marki RICOH/PENTAX umieszczony w tabeli poniżej (Produkt Promocyjny)
NAZWA PRODUKTUCENA SRP 
(Sugerowana cena detaliczna)
 BRUTTO
K-1 Mark II (BLACK) BODY KIT EU8 499,00 zł
K-1 Mark II + D FA 24-70mm12 499,00 zł
K-1 Mark II + D FA* 50mm 1.4 12 499,00 żł
K-70 BLACK BODY KIT2 899,00 zł
K-70 18-50WR LENSKIT3 399,00 zł
K-70 (BLACK) WZOOM KIT3 999,00 zł
PENTAX K-70 BLACK DA 18-135WR KIT4 399,00 zł
KP (BLACK) BODY KIT4 399,00 zł
KP (SILVER) BODY KIT4 399,00 zł
KP (BLACK) + 18-50mm4 799,00 zł
KP (SILVER) + 18-50mm4 799,00 zł
KP (BLACK) + 18-135mm5 499,00 zł
KP (BLACK) + 18-270mm6 299,00 zł
GRII EU2 599,00 zł
RICOH THETA V1 899,00 zł
OBIEKTYWY PENTAX -KX

 1. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych Organizatora.
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 22.11.2018 i trwa do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Celem niniejszej promocji jest przyznanie Rabatu promocyjnego na zakup Produktu promocyjnego.
 4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu Produktu promocyjnego, jako konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcy.

§3

Zasady Promocji

 1. Produktem promocyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu są sprzęty RICOH/PENTAX, pochodzące tylko i wyłącznie z dystrybucji polskiej oraz zakupione na terenie Polski.
 2. Na zakup Produktu Promocyjnego w okresie trwania Promocji Uczestnik otrzyma Rabat promocyjny w kwocie brutto według wskazań poniższej tabeli:
 3. Rabat promocyjny udzielany jest przez sprzedawcę w momencie zawarcia umowy sprzedaży Produktu promocyjnego.
 4. Rabat w kwocie brutto umieszczonej w powyższej tabeli naliczany jest od ceny SRP (sugerowanej ceny producenta) brutto.

§4

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji można składać w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu i na adres e-mail [email protected] Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
 2. Uczestnik może złożyć Reklamację w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów.

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.). w celu przeprowadzenia Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2018 r.
 2. Promocja w Sklepie fizycznym i Sklepie Internetowym nie łączą się ze sobą, w tym w zakresie produktów finansowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
 3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz u pracowników Sklepów fizycznych.
 4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016. poz. 471 z późn. zm.).