Regulamin

1. STRONY TRANSAKCJI

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl, zwaną dalej Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych lub firma poprzez swoich uprawnionych przedstawicieli.
  Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.sklepbeznazwy.com.pl jest właściciel Sklepu:

180 STOPNI SP z o.o.
91-135 Łódź
ul. Narutowicza 2
KRS: 0000611707
NIP: 7252127790
REGON: 364155462

2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 • Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.sklepbeznazwy.com.pl w chwili składania zamówienia.
 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe (chyba że opis produktu stanowi inaczej) i są objęte pełną gwarancją producenta.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia może dokonać osoba fizyczne lub firmy zgodnie z zapisem w Pkt. 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl odbywa się za pośrednictwem:
  • wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;
  • w miarę możliwości poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu www.sklepbeznazwy.com.pl
  • mailem z zachowaniem wszystkich wymaganych do skutecznego złożenia zamówienia reżimów

 

4. PROCEDURA SKŁADANIA I ŚLEDZENIA ZAMÓWIENIA

 •  Złożenie zamówienie NIE WYMAGA zarejestrowania się na stronie.
 •  Zamówienie dokonywane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej ma 4 kroki:

1. Twój koszyk (czyli wybranie zamawianego towaru i wskazanie sposobu odbioru poprzez zaznaczenie kropką wybranego sposobu odbioru) akceptacja następuje poprzez kliknięcie na banner „Realizuj zamówienie”

2. Dane nadawcy i odbiorcy (tu należy wprowadzić wszystkie wymagane dane teleadresowe – prosimy o podawanie numerów telefonów komórkowych – ułatwia to kontakt nam i kurierom dowożącym towar). WAŻNE – jeśli adres dostawy jest inny niż w danych osoby zamawiającej prosimy to zaznaczyć – pokaże się nowe okno do wprowadzenia właściwych danych do wysyłki. UWAGA – to pole służy do wpisania wszelkich uwag – w szczególności to wpisania KOLORU zamawianego towaru – jeśli dany produkt występuje w różnych kolorach.

3. Wybór płatności. Wyboru sposobu płatności dokonuje się poprzez kliknięcie na właściwy baner – np. „Płacę przelewem”(wysyłka jest realizowana PO wpłynięciu środków na konto), „Zamów za zaliczeniem” – wysyłka który zostanie opłacony u kuriera przy odbiorze (dodatkowo płatne 18,00 zł), „Płatność Ratalna” – dla zamówień na raty – powoduje automatyczne przekierowanie do formularza ratalnego – kontakt przedstawiciela banku nastąpi po potwierdzenie przez Sklep dostępności zamówionego towaru.

4. Zakończ zamówienie – zamówienie zostało wysłane do systemu

 • UWAGA! Kurier NIE MA OBOWIĄZKU wnoszenia do domu przesyłki, której waga przekracza 31,5 kg. W takim przypadku dostawę uważa się za zrealizowaną, jeśli towar został dostarczony pod dom Odbiorcy. Proszę to uwzględnić przy składaniu zamówienia!

5. ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 • Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru i/lub wystawienia faktury klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze.
 • Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.
 • Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.
 • Nie odebranie zamówionego towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem i postanowieniami regulaminu może skutkować obciążeniem zamawiającego kosztami dostawy i zwrotu towaru do nadawcy!

 • UWAGA! Zamówienia których nie możemy zrealizować w ciągu 14 dni od daty złożenia są anulowane w dniu złożenia lub w chwili otrzymania informacji o braku możliwości zrealizowania. Zamówienia nie potwierdzone są anulowane automatycznie po 2 dniach od ich złożenia. Zamówienia nie odebrane lub nie zrealizowane z powodu braku wpłaty (dotyczy zamówień płatnych przelewem) bądź odstąpienia od realizacji z powodu odmowy udzielania kredytu przez firmę kredytową - mogą być anulowane po 7 dniach od ich złożenia

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail (mail automatyczny z prośbą o potwierdzenie zamówienia) w celu jego potwierdzenia.
 • Po potwierdzeniu zamówienia mailem lub telefonicznie przez klienta sklep dokonuje niezwłocznie wysyłki towaru.
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie może zostać anulowane w ciągu 48 godzin.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym:
  • ul. Zachodnia 25A, 91-055 Łódź

7. FORMY PŁATNOŚCI

 • Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
  • przelew
  • płatność w systemie ratalnym,
  • za pobraniem (dodatkowo płatne 18,00 zł)
 • Odbierając zamówiony towar w sklepie stacjonarnym możecie Państwo zapłacić gotówką.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

8. DOSTAWY PRODUKTÓW

 • Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.sklepbeznazwy.com.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5-7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.
 • Koszt dostawy podawany jest automatycznie przy składaniu zamówienia lub przez handlowców firmy 180 STOPNI SP z o.o. przed dostawą towaru do klienta. W razie wystąpienia błędów technicznych na stronie zastrzegamy sobie prawo do skorygowania informacji automatycznej w formie maila z poprawną informacją o koszcie wysyłki lub w formie informacji ustnej/telefonicznej.
 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez 180 STOPNI SP z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

9. REKLAMACJE, GWARANCJA i ZWROT

 • 180 STOPNI SP z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 180 STOPNI SP z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres :

180 STOPNI SP z o.o.
91-055 Łódź
ul. Zachodnia 25A,
mailowo pod adres
zamowienia@sklepbeznazwy.com.pl
lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 180 STOPNI SP z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
 • Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.sklepbeznazwy.com.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
 • Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

180 STOPNI SP z o.o.
91-055 Łódź
ul. Zachodnia 25A

Termin odstąpienia od umowy

 • Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

180 STOPNI SP z o.o.
91-055 Łódź
ul. Zachodnia 25A

 • Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez 180 STOPNI SP z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.sklepbeznazwy.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
  Sklep www.sklepbeznazwy.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Sprawy sporne nie załatwione polubownie rozpatrywane są przez sąd właściwy dla siedziby 180 STOPNI SP z o.o.
Product added to wishlist

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text